561/2006 | EÚ dnes zverejnila novelizáciu nariadenia k práci vodičov a kabotáži

V úradnom vestníku EÚ dnes vyšla novelizácia NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1054, ktorým sa mení – Nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálnu dennú a týždennú dobu vedenia vozidla, minimálne prestávky počas práce a týždenné doby odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určenie polohy pomocou tachografov.

Súhrnné zmeny pre vodičov sú takéto:

1) Tovar, ktorého prepravu vykonáva v medzinárodnej doprave alebo  kabotážou vodič vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane návesu alebo prívesu prekračuje už 2,5 tony, musí mať vybavené toto vozidlo záznamovým zariadením a to od 1. júla 2026.

2) Vodič smie čerpať dve po sebe nasledujúce skráteného týždenného odpočinku za podmienky, že akékoľvek skrátenie doby týždenného odpočinku musí byť nahradené primeraným odpočinkom čerpaným vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni.

3)
A) Dopravca organizuje prácu vodičov takým spôsobom, aby sa mohol tento vodič konajúci jazdu v priebehu každých 4 po sebe nasledujúcich týždňov vrátiť do prevádzkarne zamestnávateľa ,,domov“ s cieľom stráviť tam najmenej jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenného odpočinku dlhšiu ako 45 hodín, čerpanú náhradou za skrátený týždenný odpočinok. Ak však vodič čerpal dve po sebe idúce skrátené týždenné odpočinky, organizuje dopravca prácu vodiča takým spôsobom, aby sa vodič mohol vrátiť pred začatím pravidelného týždenného odpočinku trvajúca dlhšie ako 45 hodín čerpanej náhradou.
B) Dopravca zabezpečí, aby vozidlo ktorého sídlo a prevádzkareň zamestnávateľa, odkiaľ obvykle vozidlo na cestu vyráža, sa vrátilo do 8 týždňov späť na vlastné sídlo, alebo prevádzku.

4) Dopravný podnik neposkytne vodičov, ktorých zamestnáva, alebo ktorých má k dispozícii, a to ani vo forme prémie alebo príplatku za prejdenú vzdialenosť, rýchlosť dodania alebo objem prepravovaného tovaru, ak by tieto odmeny mohli viesť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky alebo podnietil porušovania tohto nariadenia.

Štandardne vstupujú nariadenia EÚ do účinnosti 20 dní od uverejnenia, takže predpokladáme, že účinnosť nastane za 20 dní.

V úradnom vestníku EÚ dnes vyšla aj ďalšia novelizácia pre vodičov – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1055, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024 / 2012 za účelom ich prispôsobenie vývoju v oblasti cestnej dopravy

kabotáž

– Podnikatelia v cestnej nákladnej doprave nesmú vykonávať s tým istým vozidlom alebo v prípade súpravy, s tým istým motorovým vozidlom kabotáž v rovnakom členskom štáte počas 4 dní po tom, čo v tomto členskom štáte kabotáž dokončili.

– Znamená to, že vodič smie vykonávať kabotážnu prepravu počas 7 dní a to 3 kabotážne prepravy za sebou. Následne musí byť ,,pauza“ medzi ďalšie uskutočnenú kabotážnu prepravou najmenej po dobu 4 dní.

Kompletné znenie nového nariadenia EP 1054/2020 vo formáte EBOOK nájdete v našej online učebni tu:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*